I. Podstawowe definicje

WystawCoChcesz.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej wystawcochcesz.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z wystawcochcesz.pl 
Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa wystawcochcesz.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
Konto – część wystawcochcesz.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach wystawcochcesz.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Limit Dodawania - dozwolona ilość ogłoszeń, jaką dany Użytkownik może zamieścić za darmo w danej kategorii. Limit Dodawania dla danej kategorii określony jest w regulaminie.
Pakiet Dodawania - oferta płatnych Ogłoszeń, skierowana do Użytkowników, którzy wykorzystali już Limit Dodawania, a chcą dodać kolejne ogłoszenie na strony serwisu wystawcochcesz.pl. Rodzaje Pakietów Dodawania, dostępność form płatności oraz cennik stanowi

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z wystawcochcesz.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na wystawcochcesz.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w wystawcochcesz.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie wystawcochcesz.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie wystawcochcesz.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu wystawcochcesz.pl Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

Zamieszczanie ogłoszeń na wystawcochcesz.pl jest bezpłatne. Aktywacja ogłoszenia z usługą promowania odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności poprzez przelew online. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika. Ogłoszenie ważne jest przez okres 30 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii. Po okresie 30 dni od zamieszczenia, ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej, a ogłoszenia ponad Limit dodawania wymagają wniesienia opłaty. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń spoza swojej okolicy.
Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
-Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
-Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
-Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
-Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
-Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
-Napisane są w języku innym niż polski;
-Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
-Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
-Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
-Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
-Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
-Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
-Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
-Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
-Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;
-Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
-Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
-Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
-Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
-Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
-Materiałów erotycznych i pornograficznych;
-Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
-Środków farmakologicznych;
-Narkotyków i substancji psychotropowych;
-Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;
-Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
-Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
-Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
-Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
-Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
-Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
-Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.

V. Pakiety Dodawania

Pakiet Dodawania ważny jest bezterminowo, aż do jego pełnego wykorzystania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne Pakiety Dodawania. Zmiana wysokości cen następuje na zasadach właściwych dla zmian Regulaminu. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przynajmniej jednej z zasad Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, a opłata za wykupiony Pakiet Dodawania nie podlega zwrotowi. Adekwatnie do powyższego, zwrotowi nie podlega również opłata za pojedyncze przekroczenie przez Użytkownika Limitu Dodawania.

VII. Zasady publikacji ogłoszeń dodanych przez użytkowników korzystających z zewnętrznych programów do eksportu ogłoszeń

Użytkownicy, zamieszczający ogłoszenia w serwisie wystawcochcesz.pl za pośrednictwem zewnętrznych oprogramowań poprzez tzw. eksport ogłoszeń, zobowiązani są do zamieszczania tylko i wyłącznie ogłoszeń aktualnych. W przypadku gdy ogłoszenie stanie się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje sie do natychmiastowego usunięcia oferty. Administrator ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, które naruszają zasady regulaminu serwisu wystawcochcesz.pl. W momencie naruszenia zasad regulaminu, ogłoszenia zostaną zablokowane, a konto Uzytkownika może zostać zablokowane. Cennik pakietów importu ogłoszeń znajdują się w załaczniku nr 3 niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną treść.

VIII. Zasady odpowiedzialności

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach wystawcochcesz.pl. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Lento.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
-łamią niniejszy Regulamin,
-łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
-są powszechnie uznane za obraźliwe,
-zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
-nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z wystawcochcesz.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

IX. Jakie dane osobowe przetwarzamy - cel, podstawa prawna oraz czas

Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie wystawcochcesz.pl Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.
a) Usługi, dla których niewymagane jest złożenia konta Wykaz usług: W serwisie wystawcochcesz.pl są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie wystawcochcesz.pl Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności na wystawcochcesz.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta Wykaz usług: W serwisie wystawcochcesz.pl, aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się odpowiedzi kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, dokumenty księgowe czy np. stan zakupionych pakietów. Przetwarzamy Twoje dane Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności na wystawcochcesz.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP. Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.

X. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń

Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia. W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.

XI. Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:
-zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu,
-zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług,
-zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
-realizacji kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie przez zaufanych partnerów
W przypadku aplikowania na oferty pracy publikowane na stronach Serwisu, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił ofertę pracy. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

XII. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik ma prawa, które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:
Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
Prawo dostępu do swoich danych osobowych - czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Ci możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
Prawo do cofnięcia zgody - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez wystawcochcesz.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi - Jeżeli tego sobie życzysz, masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO

XIII. Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:
- poprzez formularz kontaktowy na stronie
- przesłanie wiadomości droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- wysłać list drogą pocztową na adres: Luk Dar 63-520 Grabów nad Prosną ulica Kaliska 20

XIV. Punkty na Wystawcochcesz.pl

Użytkownicy serwisu wystawcochcesz.pl mają możliwość zakupu punktów, stanowiących alternatywną metodę aktywacji wszystkich dostępnych usług w serwisie. Aby móc zakupić punkty, należy zalogować się na swoje konto Użytkownika i zakupić punkty kilkając "Paczki punktów" w menu "Moje konto" Punkty dodawane są do konta użytkownika w momencie zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Administratora Punkty nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba że przepisy prawa bądź regulacje serwisu wystawcochcesz.pl stanowią inaczej. Punkty wygasają jeśli użytkownik nie wykorzysta ich w terminie 90 dni od dnia dokonania ostatniego zakupu punktów, co oznacza, że każdy zakup punktów przedłuża okres ich ważności o 90 dni W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu niezgodności z regulaminem, użytkownik może otrzymać zwrot opłat poniesionych za usługi w postaci punktów. Punkty nie mogą być wykorzystane przez Użytkownika, którego konto zostało usunięte lub zablokowane. Ceny punktów zależą od wybranej liczby punktów